Galería

¿Se puede vender una vivienda sin Cédula de Habitabilidad? Informe de exoneración

transmisión de vivienda sin cédula de habitabilidad

Informe de exoneración de la obligatoriedad de disponer de Cédula de Habitabilidad

En aquellos casos en que la vivienda ha de ser reformada para poder obtener la cédula de habitabilidad, el comprador puede exonerar expresamente al vendedor de la obligatoriedad de disponer de la misma. Este extremo ha de quedar recogido en la escritura de compra-venta, disponiendo el comprador de un plazo de tiempo para ejecutar las obras y pedir la cédula posteriormente.

Los técnicos de Miscedulas le pueden facilitar la documentación necesaria, consistente en un informe. Consúltenos los honorarios para su redacción!

Article 132a de la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya:

Requisits per a transmetre o cedir l’ús d’habitatges: Els notaris, abans d’autoritzar la subscripció d’un acte de transmissió o cessió de l’ús d’habitatges, han d’exigir el compliment de les disposicions d’aquesta llei, especialment les següents:

a) L’habitatge ha de gaudir de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatges amb protecció oficial, de la qualificació definitiva, i, en els casos de municipis acollits al que disposa l’article 26.5, de la llicència de primera ocupació per als habitatges lliures, els quals documents s’han de lliurar als adquirents o als usuaris. Només en el supòsit de transmissió d’habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa aquesta obligació dels transmitents, sempre que per mitjà d’un informe emès per un tècnic competent s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat després de l’execució de les obres de rehabilitació.

Aspecto que tiene el Informe:

Informe de exoneración de la obligatoriedad de disponer de Cédula de Habitabilidad

About the author

Javier Luna Corento Arquitecto 2.0 Javier Luna Corento

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *